top of page

Får man tömma ett dödsbo innan bouppteckning?

Uppdaterat: 13 maj
Får man tömma ett dödsbo innan boupteckningen? Det korta svaret är nej, men lär mer om vad som gäller.

Sammanfattningsvis får man inte tömma eller slänga saker från ett dödsbo innan bouppteckningen är klar, arvet behöver fördelas först.


Funderar du på att avyttra eller slänga saker i ett dödsbo innan bouppteckningen?


Om du håller på att hantera och tömma ett dödsbo och vill påskynda processen att få allting klart innan bouppteckningen är klar, rådfråga gärna en juridisk expert om vad det är som gäller.


Det förekommer att ett dödsbo töms innan bouppteckningen är klar, då är det viktigt a tänk på att dokumentera vilka saker som slängs när ni tömmer ett dödsbo. Det finns regler och förutsättningar som måste följas noggrant.


Ibland kan man tömma ett dödsbo INNAN en bouppteckning är klar, exempelvis om alla arvingar och testamentsexekutorer är överens om att tömma dödsboet innan bouppteckningen. För att undvika eventuella tvister ska detta dokumenteras skriftligt och alla parter ska skriva under.


Att tömma dödsbo kräver samtycke från alla arvingar


Det är absolut förbjudet att tömma ett dödsbo eller ta med sig egendom innan alla dödsbodelägare har godkänt det. Att göra detta kan betraktas som bedrägeri eller förskingring, vilket i värsta fall kan leda till fängelse för den som bryter mot lagen.

Om du är osäker på vem som är dödsbodelägare, eller om det finns oenigheter mellan delägarna, är det klokt att vänta med att tömma bostaden och fördela lösöre och bohag. Att agera förhastat kan skapa onödiga problem och rättsliga tvister.


Här är några tips:

 • Kontakta en jurist eller boutredare som kan ge dig rådgivning om hur du ska hantera dödsboet på ett korrekt sätt.

 • Inventera alla tillhörigheter i bostaden och skapa en detaljerad förteckning.

 • Fotografera alla värdefulla föremål.

 • Förvara alla viktiga dokument, såsom bouppteckning och testamenten, på en säker plats.

 • Kommunicera öppet och respektfullt med alla dödsbodelägare, och försök att nå en enighet om hur ni vill fördela egendomen.


Att hantera ett dödsbo kan vara en känslomässigt utmanande process, men det är viktigt att du agerar på ett ansvarsfullt och lagligt sätt för att undvika problem.


Kan man sälja en lägenhet innan bouppteckningen är klar?


Att sälja fastigheter, hus och bostadsrätter i ett dödsbo. För att kunna sälja bostaden i ett dödsbo måste bouppteckningen vara klar. Däremot går det att sälja bostaden innan den fullständiga bouppteckningen är registrerad.


Vad är en bouppteckning och vad bör den innehålla?


En bouppteckning är en inventering och värdering av den avlidnes tillgångar och skulder.


Bouppteckningen ligger till grund för arvskiftet (hur tillgångarna ska fördelas enligt arvsrätt eller testamentet) och syftet är att samla in och dokumentera all information om den avlidnes tillgångar och skulder (egendomar, pengar, ägdodelar, skulder, försäkringar och andra ekonomiska tillgångar som de avlidne har lämnat efter sig. En bouppteckning brukar innehålla följande information.


 • Namn, personnummer och kontaktinformation för den avlidne.

 • Datum för upprättande av bouppteckning.

 • Dödsdatum och plats för den avlidnes bortgång.

 • Om det finns ett testamente, ska detta finnas med och bifogas i bouppteckningen.

 • En lista på alla arvingar testamentsexekutorer.

 • Beskrivning av den avlidnes eventuella fastigheter som han ägde

 • Information om bankkonton inklusive bankens namn och kontonummer.

 • En lista över aktier, obligationer eller andra värdepapper som ägdes av den avlidne.

 • Fordonsinformation, inklusive registreringsnummer och värdering.

 • Information om livs-, bil-, och hemförsäkringar, inklusive försäkringsbolagens namn och övrig viktig information.

 • Uppgifter om eventuella skulder, som lån eller kreditkorts-skulder.

 • Dödsbodelägarnas förslag på arvsfördelning: Om det finns önskemål från arvingarna om hur tillgångarna ska fördelas, bör detta noteras.

 • Uppgifter om eventuella kreditors fordringar och skulder som ska betalas.

 • En lista över personliga tillhörigheter, såsom möbler, smycken, kläder och andra ägodelar.

 • Om den avlidne ägde eller hade intressen i företag, bör detta inkluderas.

 • Värdering av tillgångar och egendomar för att fastställa deras marknadsvärde.

 • Om den avlidne hade livförsäkring, inkludera information om förmånstagare och utbetalningsbelopp.

 • Eventuella gåvor eller donationer som den avlidne gjort till välgörenhet eller andra mottagare.

 • Om det finns obetalda räkningar eller utgifter, bör dessa inkluderas i bouppteckningen.


Det finns mycket att tänka på och reglerna upplevs lite otydliga och därför bör du rådfråga en jurist som kan ge dig råd om du får tömma ett dödsbo innan bouppteckning.


Behöver du hjälp med att tömma och röja ett dödsbo? Vi på Uddevalla Fyndhuset hjälper dig med vår omfattande helhetslösning.1 191 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page